Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

6 lutego 2015 r. w Warszawie odbyła się
konferencja z cyklu „OSWOIĆ BÓL”, połączona ze szkoleniem o tematyce

Leczenie bólu
i promocja idei opieki paliatywnej


6 lutego wybitni eksperci i praktycy opieki paliatywnej spotkali się na konferencji w Warszawie.

Czy ból można oswoić? Co możemy zrobić, by pomóc osobom cierpiącym? Jak poprawić jakość życia chorych i ich bliskich? Temat opieki paliatywnej to zagadnienie delikatne, wrażliwe społecznie i – jak się okazuje – wzbudzające wiele kontrowersji. W naszym kraju temat ten rodzi wiele pytań. Inicjatywa „Oswoić ból” to znakomita okazja, by udzielić na nie właściwych odpowiedzi. 6 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja, stanowiąca jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polskich specjalistów medycyny paliatywnej.

Podczas piątkowego spotkania eksperci dyskutowali przede wszystkim na temat organizacji i finansowania opieki paliatywnej w województwie mazowieckim. Sytuacja w tym regionie daje powody do niepokoju. Województwo to jest największe w Polsce pod względem obszaru i liczby ludności, a jednak plasuje się na samym końcu rankingów – zarówno, jeśli chodzi o wycenę świadczeń, jak i nakłady przeznaczone na opiekę paliatywną, przypadające na jednego mieszkańca. Warszawa wyprzedza pod tym względem jedynie dwa dużo mniejsze miasta wojewódzkie – Szczecin i Lublin. Eksperci wskazali kierunki koniecznych zmian, które umożliwią poprawę sytuacji. Wśród biorących udział w dyskusji specjalistów znalazły się takie osobistości, jak: dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz – kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii UM w Łodzi, ekspert w dziedzinie medycyny paliatywnej; prof. Maciej Krzakowski – krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej; dr Rafał Zyśk – specjalista w dziedzinie finansowania ochrony zdrowia z kancelarii Health Economics Consulting; dr Tomasz Dzierża­nowski z Pracowni Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi, sekretarz czasopisma Medycyna Paliatywna; dr Iwona Filipczak-Bryniarska – Konsultant wojewódzki ds. medycyny paliatywnej województwa małopol­skiego oraz Barbara Kołakowska z Hospicjum Archi­diecezji Warszawskiej Caritas, była konsultant wojewódzka w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie mazowieckim, a także dr Maciej Sokołowski z Porozumienia Hospicjów Dolnośląskich.

 

Finansowanie opieki paliatywnej

Kwestie niedoborów w sferze finansowania opieki paliatywnej zdominowały pierwszą część debaty. „Istotną sprawą jest ilość środków finansowych, przezna­czanych na leczenie objawowe i opiekę nad pacjentem w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej, który pozostaje tylko pod opieką lekarza medycyny paliatywnej. Kwoty te są niestety bardzo niskie w porównaniu z nakładami finansowymi, przewi­dzianymi na terapię onkologiczną” – stwierdziła dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz.

„Trzeba skończyć z limitowaniem opieki paliatywnej i hospicyjnej. Pozwólmy ciężko chorym w godności chorować i umierać. Za jeden dzień pobytu w ośrodku zajmującym się taką opieką Narodowy Fundusz Zdrowia płaci średnio 200 złotych, tymczasem szpitale za każdy dzień hospital­izacji chorego otrzymują najmniej ponad 400 złotych. Oczywiste jest, że koszty dziennego leczenia osób terminalnie chorych, umierających w naszych ośrodkach, przekraczają kwotę 200 złotych ponad dwukrotnie. Opieka paliatywna wykorzy­stywana jest na różnych etapach terapii i jest ważnym uzupełnie­niem leczenia onkologicznego” – przekonywał dr Maciej Sokołowski. Szczegółową analizę kosztów stacjonarnej opieki paliatywnej omówiła natomiast dr Iwona Filipczak-Bryniarska, odwołując się między innymi do przykładów amerykań­skich oraz porównując faktyczne koszty pobytu w polskich szpitalach i hospicjach z tymi, które zakłada NFZ. Z kolei Rafał Krajewski, dyrektor Hospicjum Św. Krzysztofa na warszawskim Ursynowie, przypominał, że osoby cierpiące także opłacały składki i w ostatnich chwilach życia należy im się zapewnienie godnych warunków chorowania. Placówki medycyny paliatywnej są niedofi­nansowane i przez to coraz trudniej jest im funkcjonować.

Brak miejsc w hospicjach

Istotnym problemem związanym z opieką paliatywną w województwie mazowieckim jest brak dostatecznej liczby miejsc w hospicjach. Eksperci przywoływali alarmujące fakty. Dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz przedstawiła ocenę sytuacji opieki paliatywnej w Polsce z uwzględnieniem poszcze­gólnych województw. „Dostępność opieki stacjonarnej jest ograniczona w części województw z powodu niewystar­czającej liczby jednostek lub małej liczby kontrakto­wanych świadczeń. W hospicjach brakuje miejsc, a liczba poradni leczenia bólu jest niedostateczna. W całym województwie mazowieckim są tylko dwie poradnie. Ta dramatyczna sytuacja odbija się nie tylko na chorych, ale także na całych rodzinach” – powiedziała. „Wielokrotnie zdarza się, że pacjenci nie dożywają przyjęcia do hospicjum. W 2014 roku opraco­waliśmy spis pacjentów oczekujących na przyjęcie do hospicjum Caritas przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ponad 200 osób niestety się tego nie doczekało” – stwierdziła z kolei kierująca hospicjum Caritas Barbara Kołakowska.

Leczenie bólu

Zagadnienia związane z leczeniem bólu stanowiły również istotną część debaty. Przypomniano, że opieka paliatywna to bardzo specyficzna dziedzina medycyny, wymagająca ponad­prze­ciętnego poziomu empatii. O konieczności współpracy inter­dyscy­pli­narnej pomiędzy specjalistą, lekarzem onkologiem i specjalistą medycyny paliatywnej opowiedział z kolei prof. dr hab. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant ds. onkologii klinicznej. „Aby pacjent nie przerwał terapii onkologicznej, bardzo ważne jest opanowanie towarzy­szącego nowotworowi bólu. Konieczne jest jego leczenie na każdym etapie trwania choroby”.

Podsumowanie

Liczymy, że głosy specjalistów zostaną wysłuchane, a problemy związane z organizacją medycyny paliatywnej zostaną dostrzeżone przez decydentów. Mamy również nadzieję, że eksperckie rozwiązania opracowane podczas tego spotkania znajdą swoje zastosowanie w praktyce oraz przyczynią się do ulżenia w cierpieniu tysiącom pacjentów, zapewniając możliwość godnego przeżycia ostatnich miesięcy i dni życia.


                         

                         

Zakres konferencji / szkolenia:

 • Finansowanie i organizacja systemu opieki paliatywnej w Polsce; wycena i kontraktowanie świadczeń
 • Zasady i dobre praktyki w obszarze opieki paliatywnej; najczęstsze błędy i sposoby ich eliminowania
 • Leczenie bólu oraz innych, wybranych objawów
 • Omówienie stanu opieki paliatywnej w poszczególnych województwach i wypracowanie propozycji rozwiązań usprawniających jej działanie

Wykładowcy

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

dr Rafał Zyśk

Program

Godzina Opis
9.30-10.00 Rozpoczęcie - wystąpienia zaproszonych gości
10.00-11.30 Sesja I. Organizacja i finansowanie opieki paliatywnej
 • Sytuacja opieki paliatywnej z uwzględnieniem sytuacji w województwie mazowieckim
  dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 • FFinansowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej. Kierunki koniecznych zmian systemowych
  dr Rafał Zyśk
 • Możliwości poprawy sytuacji w województwie – debata z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości (konsultanci wojewódzcy, przedstawiciele NFZ, samorządu lokalnego, kadr zarządzających, parlamentarzyści)
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-13.45 Sesja II. Ból
12.00-12.25 Wytyczne dotyczące leczenia bólu nowotworowego. Leki opioidowe dostępne w Polsce
dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
12.25-12.50 Ból nowotworowy z komponentą neuropatyczną – diagnostyka, leczenie analiza przypadków klinicznych
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
12.50-13.35 Ból przebijający
 • diagnostyka i leczenie
  dr n. med. Elwira Góraj
 • rozpoznanie i leczenie w oparciu o opisy przypadków pacjentów z BTcP
  lek. Beata Stypuła-Ciuba
13.45-14.30 Lunch
14.30-15.10 Sesja III. Inne objawy
14.30-14.50 Przerzuty do kości – ból kostny
14.50-15.10 Objawy niepożądane terapii lekami opioidowymi oraz możliwości ich łagodzenia
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
15.10-16.00 Dyskusja
16.00 Zakończenie konferencji

 

Szkolenie odbyło się w

Dom Dziennikarza Centrum Prasowe Foksal
ul. Foksal 3/5
Warszawa
00-366