Konferencja w Rzeszowie 2014

Podwyższamy standardy opieki paliatywnej

Wspieramy medycynę paliatywną w Polsce

Promujemy dobre praktyki w leczeniu bólu

Uczymy, jak skutecznie walczyć z bólem

Opieka paliatywna

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 roku, opieka paliatywna to działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów: somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych.

W hospicjach święta bez bólu i cierpienia

Polska ma problem z leczeniem bólu. Pacjenci trafiają do hospicjów, gdy są już bardzo wyczerpani i wyniszczeni cierpieniami, które przeszli w czasie leczenia - ocenia dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
w wywiadzie dla 

Podstawowe zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory i inne przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby

dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski

Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Podczas prac Koalicji na Rzecz Walki z Bólem (organizacja pozarządowa) ustalono, że jedną z barier w leczeniu bólu jest obawa przed opioidami wynikająca z nieznajomości zasad stosowania tej grupy leków. Na podstawie aktualnych rekomendacji uznanych towarzystw naukowych: European Association for Palliative Care z 2012 r., European Society for Medical Oncology z 2012 r., Folskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej z 2009 r. oraz najnowszych przeglądów systematycznych opracowano podstawowe zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory lub inne przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby. Zalecenia niniejsze są uproszczoną kompilacją wytycznych dotyczących farmakoterapii bólu, mającą na celu dostarczenie prostych instrukcji postępowania ułatwiających decyzje kliniczne przede wszystkim lekarzom niebędącym specjalistami w dziedzinie medycyny paliatywnej. Opracowanie przedstawiono w formie reguł z krótkimi komentarzami zawierającymi takie instrukcje. Nie wyczerpuje ono tematyki farmakoterapii bólu związanego z nowotworem, pozwala jednak na podjęcie decyzji o włączeniu analgetyków opioidowych, jak również o właściwym doborze leków i dawek. (...)

więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia